മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേദസ്വി Edit
വിശേഷണം
    തടിച്ച, ശക്തിയുള്ള
    fat, robust


Entries from Datuk Database

മേദസ്വി(വിശേഷണം):: തടിച്ച
മേദസ്വി(വിശേഷണം):: ബലവാനായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exclaim, മാച്ചാന്‍, മെയ്യറുതി, അപസൃത, ഉരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean