മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേഘപഥം Edit
    ആകാശം
    sky


Entries from Datuk Database

മേഘപഥം(നാമം):: ആകാശം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ keel, ചരുകം, വേഷം, അവനവന്‍, ആത്മത്യാഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean