മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മെഴുക്കെണ്ണ Edit
    എള്ളെണ്ണ
    oil from gingili seed


Entries from Datuk Database

മെഴുക്കെണ്ണ(നാമം):: എള്ളെണ്ണ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ liberality, അപാവൃത്ത, അതിവാഹിത, അസിധാരാവലേഹനം, അന്ധതമസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean