മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മെയ്യഴുത്ത് Edit
നാമം
    വ്യഞ്ജനാക്ഷരം
    consonant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inauguration, അഹിപതി, ആഘട്ടക, ആറ്, പഴുത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean