മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മെയ്ക്കാട് Edit
    ദിനംപ്രതിയുള്ള കൂലിവേല
    service on daily wages


Entries from Datuk Database

മെയ്ക്കാട്(നാമം):: ദിവസക്കൂലിക്കുള്ള അധ്വാനം
മെയ്ക്കാട്(നാമം):: ജോലിക്കു ഹാജരാകല്‍ (മെയ്കാട്ടുക)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deontology, drug, അക്ഷികൂടകം, ആച്ഛാദിത, പടുമരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean