മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മെയ് Edit
    സത്യം, ശരീരം
    truth, body


മെയ്
(വിപരീതം) പൊയ്


Entries from Datuk Database

മെയ്1(നാമം):: സത്യം
മെയ്1(നാമം):: ശരീരം
മെയ്2(നാമം):: ഇങ്ലീഷ്കലണ്ടറിലെ അഞ്ചാമത്തെ മാസം
മെയ്1(വ്യാകരണം):: വ്യഞ്ജനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ galleon, അചക്ര, അഗ്നിപരിചരണം, അഭ്യര്‍ഹന്‍, ബ്രാഹ്മണ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean