മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃഷ്ട Edit
    സ്പര്‍ശിക്കപ്പെട്ട
    touched


Entries from Datuk Database

മൃഷ്ട(വിശേഷണം):: മാര്‍ജനംചെയ്യപ്പെട്ട
മൃഷ്ട(വിശേഷണം):: ശുദ്ധീകരിച്ച
മൃഷ്ട(വിശേഷണം):: സ്പര്‍ശിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ geminate, burn down, അജനന്‍, വ്രണി, വളഞ്ചിയന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean