മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃഷാത്വം Edit
    മിത്ഥാത്വം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ besom, pursy, അരഞ്ഞാണ്‍, അക്ലിഷ്ടവര്‍ണ്ണ, ആവര്‍ത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean