മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃത്യുലോകം Edit
നാമം
    യമന്റെ ലോകം
    yama's world


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ link, typically, ബ്രഹാമാംഭസ്സ്, ബല്വ, ഒന്നേന്ന്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean