മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃത്യുദണ്ഡം Edit
നാമം
    മരണശിക്ഷ.
    Capital punishment.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

മൃത്യുദണ്ഡം(നാമം):: മരണശിക്ഷ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ appertain, വഞ്ചന, വര്‍ത്തന, ഏത്, കുതൂപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean