മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃഗാരാതി Edit
    നായ്, സിംഹം
    dog, lion


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ engraving, fatherhood, apposition, അകുടുംബി, അത്തമി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean