മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂഷികവാഹനന്‍ Edit
    ഗണപതി
    Ganapathi


Entries from Datuk Database

മൂഷികവാഹനന്‍(നാമം):: ഗണപതി (ചുണ്ടെലി വാഹനമായിട്ടുള്ളവന്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flood ligt, tease, അപഹാരകന്‍, ചൊള്ള, അപവദിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean