മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂഷി Edit
    എലി, പെരുച്ചാഴി
    mouse, rat


Entries from Datuk Database

മൂഷി(നാമം):: എലി, പെരുച്ചാഴി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ denization, impugn, പ്രയോകക്രിയ, പടിവാതില്‍, പദ്യസാഹിത്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean