മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂര്‍ദ്ധാഭിഷിക്തന്‍ Edit
    രാജാവ്,മന്ത്രി
    king, minister


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആഘൂര്‍ണിത, ബാര്‍ബടീരന്‍, മര്‍മ്മകീലന്‍, അംശവിപണി, പരികൃശ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean