മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂര്‍ത്തിത്രയം Edit
    ത്രിമൂര്‍ത്തികളായ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവന്‍
    the trinity of Brahma,, vishnu and siva


Entries from Datuk Database

മൂര്‍ത്തിത്രയം(നാമം):: ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവന്‍ എന്നീമൂന്നുപേരും

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ungodly, മേഖലകന്യ, അമ്പലമൂരി, പിന്നോട്ട്, ശബ്ദസൗഷ്ഠവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean