മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂര്‍ത്ത Edit
    മോഹാലസ്യപ്പെട്ട
    swooned


Entries from Datuk Database

മൂര്‍ത്ത(വിശേഷണം):: ബോധക്കേടുള്ള
മൂര്‍ത്ത(വിശേഷണം):: കഠിനമായ
മൂര്‍ത്ത(വിശേഷണം):: കാണത്തക്ക
മൂര്‍ത്ത(വിശേഷണം):: മൂര്‍ത്തിയോടുകൂടിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ borrower, religious, sympathetic, മച്ചിത്തം, അത്യന്തതിരസ്കൃതവാച്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean