മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂന്ന് Edit
    ഒരു സംഖ്യ
    three


മൂന്ന്
    3


Entries from Datuk Database

മൂന്ന്(നാമം):: ഒരു സംഖ്യ (ഒന്നും രണ്ടും കൂടിയത്) (പ്ര.) മൂന്നുതരം = ഉറപ്പ്, തീര്‍ച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇയല്, ഒട്ടുപടം, ഓഷണം, ഉണ്‍മ, കടമാന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean