മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂതിരി Edit
    എരുമ
    she buffalo


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇല്ലട്ടക്കരി, വമ്പുപറയുക, മാലുര്‍ത്തി, അനുതരം, പഞ്ഞി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean