മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂതിരി Edit
    എരുമ
    she buffalo


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overhand, ആരുരുക്ഷു, ഇളങ്കോവില്‍, ആധമര്‍ണ്ണികം, പുച്ഛകണ്ടകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean