മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂഢവിശ്വാസം Edit
    അന്ധവിശ്വാസം
    superstition


Entries from Datuk Database

മൂഢവിശ്വാസം(നാമം):: അന്ധവിശ്വാസം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ foment, മടാള്‍, അഗ്ന്യാഖ്യം, ബാഡ, ചെമ്മണ്ണ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean