മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂടയറ Edit
    നെല്ലറ,
    granary


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണിക്കാരന്‍, ബലിക്കറുക, ബധിരമാ, വര്‍ത്തിക, പുഷ്കസന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean