മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂക്കുകയറിടുക Edit
    ചൊല്‍പ്പടിക്കു നിര്‍ത്തുക
    keep under contrl


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ all right, അക്ഷീലക്ഷീഭവിക്കുക, ചിറ്റാള്‍, അന്തര്‍ഭാവന, ഉഷ്ണിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean