മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂക്കന്‍ Edit
    നീണ്ട മൂക്കുള്ളവന്‍
    one who has a long nose


Entries from Datuk Database

മൂക്കന്‍(നാമം):: (നീണ്ട) മൂക്കുള്ളവന്‍
മൂക്കന്‍(നാമം):: ഒരിനം പാമ്പ് (മൂര്‍ഖന്‍)
മൂക്കന്‍(നാമം):: മീന്‍കൊത്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antecedent, residue, അരിത്തി, അരഘട്ട, ആജ്ഞപ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean