മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഷ്ടിമദ്ധ്യം Edit
    ഒരു തരം വാദ്യം
    a kind of musical insturment


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deflagrate, ഇഴുവം, ഉപായം, പേണി, രന്തു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean