മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഷിച്ചില്‍ Edit
    അഴുക്കാകല്‍, നീരസം
    soiling, displeasure


മുഷിച്ചില്‍
    tediousness, tedium


Entries from Datuk Database

മുഷിച്ചില്‍(നാമം):: അഴുക്കാക്കല്‍
മുഷിച്ചില്‍(നാമം):: നീരസം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ weird, ഇടകേട്, ബാണധിൊ, വരാഹം, മികയുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean