മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഴുമതി Edit
    പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രന്‍
    full moon


Entries from Datuk Database

മുഴുമതി(നാമം):: പൂര്‍ണചന്ദ്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപുരണി, ഇറവ, ഭണ്ഡീരി, യോഗനിദ്ര, വാണിജന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean