മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഴുപ്പിക്കുക Edit
    മുഴുവനാക്കുക
    to complete


Entries from Datuk Database

മുഴുപ്പിക്കുക(ക്രിയ):: മുഴുവനാക്കുക, പൂര്‍ത്തീകരിക്കുക, മുഴുമിക്കുക
മുഴുപ്പിക്കുക(ക്രിയ):: അങ്ങേയറ്റമാക്കുക
മുഴുപ്പിക്കുക(ക്രിയ):: കട്ടിയാക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപനിത, അഖേദം, അനന്തതാന, യജുസ്സ്, വീവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean