മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഴി Edit
    സന്ധിബന്ധം, മിഴി
    joint of the body, eye


Entries from Datuk Database

മുഴി(നാമം):: ഏപ്പ്
മുഴി(നാമം):: സന്ധിബന്ധം
മുഴി(നാമം):: മുഷിപ്പിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ damnation, symbolism, thrush, വിബുധം, മാസൂല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean