മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുല്ലനിലം Edit
    വനഭൂമി
    forest area


Entries from Datuk Database

മുല്ലനിലം(നാമം):: വനഭൂമി, = മുല്ലൈ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷവൃത്ത, അനുപോകം, ചിലവ്, കാര്യക്രമം, ശൃണു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean