മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുലത്തടം Edit
    മാറിടം
    the region of the breast


Entries from Datuk Database

മുലത്തടം(നാമം):: മാറിടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ block, പ്രസംഗത, ഉറിയടി, പക്ഷിവര്‍ഗ്ഗം, തീപ്പേടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean