മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുറടന്‍ Edit
നാമം
    മുട്ടാളന്‍, വഷളന്‍, ദുര്‍ബുദ്ധി
    a wicked person, obstinate person


Entries from Datuk Database

മുറടന്‍(നാമം):: മുട്ടാളന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ minuet, raucous, മൈക്കണ്ണി, പട്ടാങ്ങ്, പോനകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean