മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുറച്ചെവിയന്‍ Edit
    ആന
    elephant


Entries from Datuk Database

മുറച്ചെവിയന്‍(നാമം):: ആന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pepsin, അക്ഷാമ, മാമ്പൂശരന്‍, മുക്കുടമ, പ്രാണിജാതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean