മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുയങ്ങുക Edit
    ആലിംഗനം ചെയ്യുക
    embrace


Entries from Datuk Database

മുയങ്ങുക(ക്രിയ):: ചെയ്യുക
മുയങ്ങുക(ക്രിയ):: ആലിംഗനംചെയ്യുക
മുയങ്ങുക(ക്രിയ):: ഇണചേരുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dumps, embody, furbelow, phosphorescence, ഇലന്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean