മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുന്തുക Edit
    മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുക
    to be ebtter than


Entries from Datuk Database

മുന്തുക(ക്രിയ):: മുന്നിട്ടുനില്‍ക്കുക, മുമ്പാകുക
മുന്തുക(ക്രിയ):: പൊന്തുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭാസ്കരപ്രിയം, പ്രസാധനി, പിടാരം, കോളരി, കാകമദ്ഗു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean