മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുദ്രായന്ത്രം Edit
    അച്ചടിയന്ത്രം
    printing machine


Entries from Datuk Database

മുദ്രായന്ത്രം(നാമം):: അച്ചടിയന്ത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ candid, component, വഴക്കാളി, വിഗരം, അസ്മാദൃക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean