മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുദിതം Edit
    സന്തോഷം
    joy


Entries from Datuk Database

മുദിതം(കാമ.):: ഏഴുവിധം ആലിംഗനങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
മുദിതം(നാമം):: സന്തോഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dilettante, pictograph, അക്ബര്‍, ആരകന്‍, അച്ചമ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean