മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുത്തുച്ചിപ്പി Edit
നാമം
    ഒരിനം ചിപ്പി
    pearl oyster


മുത്തുച്ചിപ്പി
    oyster, mother-of-pearl


Entries from Datuk Database

മുത്തുച്ചിപ്പി(നാമം):: ഒരിനം ചിപ്പി (അകത്തു മുത്തുവിളയുന്നത്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ omniscience, ആരുഹ, ആസ്തൃത, മുമ്പന്‍, അരോഗി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean