മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുത്താഴം Edit
    ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം
    mid day meal


Entries from Datuk Database

മുത്താഴം(നാമം):: പ്രാതല്‍, ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം (അത്താഴത്തിനു മുമ്പുള്ളത്) മുത്താഴം കഴിഞ്ഞാല്‍ മുള്ളിന്മേലെങ്കിലും കിടക്കണം (പഴ.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിനീര്, അംഗവികൃതി, ആകാരികന്‍, യന്ത്രഗൃഹം, ആദിഷ്ട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean