മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുതുമുത്തച്ഛന്‍ Edit
    അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ മുത്തച്ഛന്‍
    father's or mother's grandfather


Entries from Datuk Database

മുതുമുത്തച്ഛന്‍(നാമം):: അച്ഛന്‍റെ മുത്തച്ഛന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cast aside, homage, ബഹുൊ, ഓര്‍ക്കാനം, മൂര്‍ഖത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean