മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുതുക്കന്‍ Edit
    വൃദ്ധന്‍, മുഖക്കുര
    old man, pimple


Entries from Datuk Database

മുതുക്കന്‍(നാമം):: വൃദ്ധന്‍
മുതുക്കന്‍(നാമം):: പഴക്കംചെന്ന വസ്തു
മുതുക്കന്‍(നാമം):: മുഖക്കുരു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ realist, ആവിര്‍ഭൂത, പ്രദ്ധ്വംസം, ഏഭ്യന്‍, കണ്മുന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean