മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുതിര്‍ക്കുക Edit
    വലുതാക്കുക
    make big


Entries from Datuk Database

മുതിര്‍ക്കുക(ക്രിയ):: ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക
മുതിര്‍ക്കുക(ക്രിയ):: പരിചയിപ്പിക്കുക
മുതിര്‍ക്കുക(ക്രിയ):: വലുതാക്കുക
മുതിര്‍ക്കുക(ക്രിയ):: ഏര്‍പ്പെടുത്തുക
മുതിര്‍ക്കുക(ക്രിയ):: ഉറപ്പിക്കുക
മുതിര്‍ക്കുക(ക്രിയ):: ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ joker, sapient, xerox, ആഞ്ഞിപ്പോത്ത്, പ്ലാക്ഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean