മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുതല്‍പ്പറ്റ് Edit
    ചേകവരുടെ തലവന്‍
    head of the Ezhava


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dacoit, അടിയാര്‍, അയോഗവന്‍, ഇന്ദ്രവേലിക, ഓളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean