മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുതല്‍ദ്രവ്യം Edit
    മൂലധനം
    capital


Entries from Datuk Database

മുതല്‍ദ്രവ്യം(നാമം):: മൂലധനം (പലിശയ്ക്കും ലാഭത്തിനും കാരണമായുള്ള നെല്ല് മുതലായവ)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചന്ദനക്കൂട്ട്, വീടാരം, ഉര്‍വ്വശി, പിള്ളക്കട്ടില്‍, കന്മഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean