മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുത Edit
    കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ച് ആദ്യമായി കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലം
    deforested ground used for, fresh cultivation


Entries from Datuk Database

മുത(നാമം):: വെട്ടിത്തെളിച്ച് ആദ്യമായി കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലം
മുത(നാമം):: പ്രസ്തുതസ്ഥലത്ത് ചവറും മറ്റും ഇടല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ statute, vapid, ചുലുകി, ശൃംഗം, ധനാഢ്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean