മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുട്ടുശാന്തി Edit
    പൂജ മുടങ്ങാതിരിക്കാന്‍ പകരം നിയമിക്കുന്ന പൂജാരി
    a substitute priest to, offer worship in a temple


Entries from Datuk Database

മുട്ടുശാന്തി(നാമം):: പൂജമുടങ്ങാതിരിക്കാന്‍ പകരം നിയമിക്കുന്ന പൂജാരി, അപ്രകാരം നടത്തുന്ന പൂജ
മുട്ടുശാന്തി(നാമം):: അത്യാവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള താത്കാലികോപായം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ torrent, വല്ല്, പര്യാണം, പരിശ്രാന്തി, തലപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean