മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുടിയന്‍ Edit
    നശിപ്പിക്കുന്നവന്‍
    destroyer


Entries from Datuk Database

മുടിയന്‍2(നാമം):: നശിപ്പിക്കുന്നവന്‍
മുടിയന്‍2(നാമം):: രോമമുള്ളവന്‍ (രോമശമായ ശരീരമുള്ളവന്‍)
മുടിയന്‍1(വിശേഷണം):: നശിപ്പിക്കുന്ന
മുടിയന്‍1(വിശേഷണം):: രോമമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reconciled, wame, മാനസപൂജ, മലരുക, ആരോഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean