മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഞ്ജരകേശന്‍ Edit
    ശിവന്‍, വിഷ്ണു
    siva, vishnu


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kingfisher, rummy, solipsism, മഞ്ചിക്കുക, ആഖുരഥന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean