മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഞ്ജരകേശന്‍ Edit
    ശിവന്‍, വിഷ്ണു
    siva, vishnu


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ authentication, അഭ്യാരോഹം, പ്രായണീയ, ഒടിയന്‍, പായസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean