മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഖരോമം Edit
    മുഖത്തുള്ള രോമം
    hair on the face


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alive, papilla, അച്ചടയാളം, അടിസ്ഥാനതത്ത്വം, പൊടിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean