മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഖപ്പ് Edit
    ഭവനത്തിന്റെയും മറ്റും പൂമുഖം
    portico, facade


മുഖപ്പ്
    facet


Entries from Datuk Database

മുഖപ്പ്(നാമം):: ഭവനത്തിന്‍റെ ചെറിയ തളം (മുഖം, പൂമുഖം)
മുഖപ്പ്(നാമം):: ആഭരണങ്ങളുടെയും മറ്റും തിളക്കവും ഭംഗിയും കൂടുതലുള്ള വശം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lapse, ഓണാന്‍, വഴിയമ്പലം, അടവികന്‍, അടപടലയായി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean