മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഖപാഠം Edit
    കാണാപ്പാഠം
    learning


Entries from Datuk Database

മുഖപാഠം(നാമം):: കാണാപ്പാഠം (വായ്പ്പാഠം)
മുഖപാഠം(നാമം):: ആദ്യത്തെ പാഠം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ firman, miniature, private, sewer, ആനവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean