മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുക്ര Edit
    കാളയുടെ അമറല്‍ ശബ്ദം
    roaring of a bull


Entries from Datuk Database

മുക്ര(നാമം):: മുക്കിറ (കാളയുടെ ശബ്ദം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chagrin, secular, മണിവേധം, ആറുനയങ്ങള്‍, ആജ്യന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean